Boksevi

images/tail.jpg

- Boksevi za odgoj stoke

Štampa

Čekalište

Čekalište
Namenjeno je za smeštaj krmača pre prašenja i sastoji se od nezavisnih bokseva koji su konstruisani tako da se jednostavnim povezivanjem formiraju nizovi bokseva odnosno odeljena. Postoje varijante sa dve vrste otvaranja vrata za ulaz krmača ručno sa zadnje strane ili pomoću poluge sa prednje strane boksa. Svaki boks je snabdeven prohronskom hranilicom ili u nizu prohromskim ili betonskim valom po zahtevu kupca, pojilicom za krmaču rešetkastim podom od čeličnih toplocinkovanih orebrenih profila ili betonskom
Štampa

Boks za smeštaj vepra

Boks za smeštaj vepra
Izrađen je od cevi većeg prečnika sa čvršćom konstrukcijom, snabdeven sa prohromskom hranilicom i pojilicom (niplom za vodu).
Štampa

Odgajalište

Odgajalište
Namenjeno za odgoj prasića do 25 kg. Sastoji se od plastičnih ograda sa prohronskim ili toplocinkovanim stubovima, ukurućenih toplocinkovanim cevima sa hranilicom između bokseva. Pod je plastična rešetka oslonjena na toplocinkovane profille ili je kombinacija plastike i betona.
Štampa

Prasilište

Prasilište
Namenjeno za prašenje krmača i sastoji se od: uklještenja prohromske hranilice pojilice vrata sa mogućnošću dva položaja za nazimice i starije krmače oslonca za leganje Ograda boksa se izrađuje od plastičnih dasaka sa prohromskim ili toplocinkovanim stubićima, pod ispod prasića je palstičan sa grejnom pločom ili u kombinaciji plastika - beton sa podnim grejanjem. Pod ispod krmače je rešetka od čeličnih tolocinkovanih profila ili sivog liva. U zavisnosti od građevinske konstrukcije pod se može
Štampa

Tovilište

Tovilište
Namenjeno za tov prasadi i izrađeno od toplocinkovane ograde ili plastičnih dasaka u ramu od toplocinkovanih cevi koji daje čvrstinu. Između bokseva su hranilice sa košem za prihvat hrane ili betonski val. Na svakom boksu postoji kapija koja omogućava pristup boksu.
Štampa

Automatski transport hrane

Automatski transport hrane
Automatski transport hrane sastoji se od silosa za smeštaj hrane, pužnog transportera sa izuzimačem iz silosa i mehanizmom sa mašinom za transport hrane kroz sistem cevi pomoću lanca i pločica za pomeranje hrane. Postoje dva tipa sistema za ishranu :1. Sa dozatorima za ishranu krmača u prasilištu uz mogućnost individualnog podešavanja količine hrane za svaku krmaču i ručnim otvaranjem istovremeno svih dozatora u jednom odeljenju2. Sa hranilicama sa prihvatnim ko{em (70-180 L), betonskim ili prohromskim valom u