Štampa

Trakaste sušare tip-TST

Namenjena je za industrijsko sušenje voća, povrća, šumskih plodova i lekovitog bilja velikih kapaciteta. 

 

KONSTRUKTIVNA IZVEDBA:
Prema načinu sušenja sušara u indirektne sušare sa prinudnom konvekcijom. Sušara je izrađena iz dva tunela. U gornjem tunelu nalazi se jedna a u donjem dve trake. Širina traka iznosi 2m. Gornji tunel ima mogućnost rada sa 100% svežeg vazduha.

Tuneli kod trakaste sušare podeljeni su na segmente (zone). Svaki segment sadrži: grejno telo za zagrevanje vazduha, ventilator za cirkulaciju vazduha, kanal za recirkulaciju vazduha i otvore za ulaz svežeg i izlaz zasićenog vazduha. Sušara je montažne konstrukcije. Kostur je urađen od profila i limova, a oblaže se sendvič paketima. Transportne trake izrađene su od nerđajućeg čelika. Svaka traka ima svoj nezavistan pogon sa regulacijom brzine kretanja.

Šema trakaste sušare tip-TST

voce tst sema- Šaržerni transporter
- Telo sušare
- Ventilatori za izbacivanje zasićenog vazduha
- Ventilatori za cirkulaciju vazduha
- Grejno telo
- Transportna traka sa materijalom
- Platforma
- Sendvič paketi
- Transporter za suvu robu

Za opsluživanje, na visini pregrade između dva tunela, postavljena je platforma sa ogradom. Sva potrebna elektro oprema za siguran rad sušare smeštena je u komandno regulacionom ormaru, koji je postavljen pored sušare.

NAČIN ŠARŽIRANjA I
TRANSPORTA MATERIJALA:
Sirov materijal iz šetajućeg transportera ubacuje se na gornju traku. Na ulaznom delu trake postavljen je ravnjač sloja. Delimično osušeni materijal sa gornje trake pada na srednju, a zatim na donju traku. Na izlazu iz sušare osušeni materijal pada u prihvatni transporter.

voce tstGREJNA TELA:
Za zagrevanje vazduha za sušenje u kanalima za recirkulaciju postavljeni su izmenjivači toplote.
Izmenjivači toplote kao grejni fluid koriste: toplu vodu, vodenu paru ili termalno ulje i snabdevaju se energijom iz posebnog toplotnog agregata. Umesto izmenjivača toplote mogu da se ugrađuju i toplotni agregati koji kao pogonsko gorivo koriste zemni gas ili naftu.

REGULACIJA PROCESA
SUŠENjA:
Regulacija procesa sušenja je automatska, tako da svaki tunel predstavlja zasebnu merno regulacionu grupu.

TEHNIČKI PODACI TRAKASTU SUŠARU tip-TST
Tip
sušare
Kapacitet po suvoj robi Snaga
grejnog
tela
Instal.
snaga
el.potr.
Dimenzije
paprika crni luk šargarepa kamilica Širina-A Visina-H Dužina-I Ukupna
dužina-L
/ kg/24h kW kW mm mm mm mm
TST-15 150 65 150 85 700 60 5000 4500 19200 24200
TST-20 200 85 200 120 900 80 5000 4500 22300 27300
TST-25 250 110 250 150 1150 100 5000 4500 25500 30500
TST-30 300 135 300 180 1350 120 5000 4500 28300 33300