Štampa

Trakasta sušara za sušenje piljevine


- Sistem za doziranje koji obuhvata vibro sto koji nanosi piljevinu na kosi trakasti transporter koji vrši doziranje na gornju traku trakaste sušare.

-Trakasta sušara koja može biti jednoprolazna ili višeprolazna (dvoprolazna, troprolazna) što zavisi od kapaciteta. Na ulazu sirovine u sušaru postavljen je ravnjač sloja koji vrši ravnomerno raspoređivanje sirovine po širini gornje trake na željenu visinu sloja.

Sušenje se vrši toplim vazduhom zagrejanim na izmenjivačima toplote u koje se dovodi grejni medij sa kotlovskog postrojenja (topla voda, para). Svež vazduh se u komoru sušare uvodi preko usisnih žaluzina sa regulatorima protoka koje su postavljene iznad izmenjivača. Vlagom zasićen vazduh izvlači se sistemom kanala I ventilatora u spoljašnju sredinu.

- sistem za izuzimanje osušene piljevine u koji spade pužni transporter, ciklon, ventilator I kanali za pneumatski transport osušene piljevine u silos suve piljevine

-sva neophodna merna I regulaciona oprema smeštena je u komandnom ormanu koji je smešten u neposrednoj blizini sušare.