Štampa

Postrojenje za sušenje piljevine sa rotacionim bubnjem

Sadrži:

- prihvatni koš koji služi za prihvat kore drveta i piljevine potrebne za rad ložišta,
- pužni transporter služi da prihvati piljevinu koju nanose grabulje hidrauličkog dozatora i da je dozira u pužni transporter ložišta,
- ložište za automatsko sagorevanje piljevine i ručno loženje drvenim otpadom,
- sušaru u vidu doboša sa tri komore (troprolazna),

- prihvatni koš vlažne piljevine sa hidrauličnim dozatorom,
- pužni transporter koji prihvata piljevinu iz koša sa dozatorom i doprema je na vibro sito sa koga piljevina pada na transportnu traku i dalje preko kosog pužnog transportera se usipa u bubanj sušare,
- transportni ventilator koji služi za transport piljevine kroz sušaru, prihvat iste na izlazu iz sušare i prebacivanje u sklop ciklona za prihvat suve piljevine
- komandni orman namenjen za regulaciju rada postrojenja izrađen je od lima i u njega je smeštena sva potrebna oprema za funkcionalan rad postrojenja.